Základní struktura hodnocení

Hodnotící rozhovor i příprava na něj (ze strany manažera i hodnoceného zaměstnance) by se měly zaměřovat načtyři základní oblasti. Tvoří je hodnocení osobních cílů (pracovních výsledků zaměstnance v hlavních oblastech působnosti a osobních cílů v oblasti odborného rozvoje), hodnocení pracovního a sociálního chování (individuálního pracovního stylu) zaměstnance, shrnutí výsledků hodnocení a formulace jeho závěrů a stanovení nových pracovních a rozvojových cílů pro příští období.

Standardizovaný hodnotící formulář může tyto oblasti hodnocení zachycovat ve čtyřech částech, například části A (hodnocení osobních cílů), B (hodnocení pracovního a sociálního chování), C (shrnutí hodnocení a stanovení jeho závěrů) a D (určení nových osobních cílů). Části A a B přitom slouží především k přípravě hodnocení, části C a D jsou jeho výsledkem.

Hodnocení osobních cílů zaměstnance

Prvý okruh pravidelného hodnocení výkonu zaměstnance se zaměřuje na hlavní úkoly (pracovní a rozvojové cíle), které byly zaměstnanci na konci předchozího hodnotícího období stanoveny nebo za které je trvale odpovědný. Efektivita této části hodnocení úzce souvisí s povahou cílů: jejich konkrétností (a měřitelností), náročností (současně však dosažitelností) a jejich vztahem k cílům organizace či její složky, ve které zaměstnanec působí. Jsou-li cíle zaměstnance jasně stanoveny a hodnotil-li manažer jejich dosahování průběžně, nemělo by hodnocení otevírat prostor pro subjektivní interpretaci ani pro překvapení na straně hodnoceného.

Příklad odpovídající části hodnotícího formuláře, sloužícího pro přípravu hodnocení ze strany manažera je uveden v tabulce 1. Hodnotící formulář se vedle plnění hlavních pracovních cílů zaměřuje i na výrazné úspěchy či případné neúspěchy zaměstnance, na plnění rozvojových cílů (rozšíření odborné kvalifikace, úspěšné absolvování certifikovaných kurzů, složení předepsaných zkoušek, osvojení si nových schopností apod.) a posouzení toho, nakolik jsou schopnosti zaměstnance plně využity, případně co by bylo možno učinit pro jejich lepší využití.

%d blogerům se to líbí: