profesionální hodnocení zaměstnanců

ProHR je systém komplexního online hodnocení zaměstnanců podle kompetencí (znalostí, schopností a dovedností) nebo jiných pozorovatelných chování.

 

Implementací proHR získáte účinný nástroj pro měření, řízení a rozvoj lidských zdrojů a zvyšování výkonnosti Vašich zaměstnanců a pracovních týmů.

 

Do proHR vložíte organizační strukturu kolektivu zaměstnanců, jejich kompetenční modely a stanovíte jim cíle, které mají plnit.

 

Pro každého zaměstnance můžete naplánovat  pravidelné hodnocením jeho nadřízeným a zároveň také můžete stanovit podmínku jeho vlastního sebehodnocení.

Máte možnost ihned reagovat na výkyvy a přijímat tak preventivní opatření.

ProHR je unikátní český softwarový produkt, který Vám pomůže nejen efektivně hodnotit své zaměstnance, ale především najít jejich skryté rezervy, motivovat je a optimalizovat náklady na edukaci, vzdělávání a školení.

ProHR Vám nabízí možnost jednoduše úkolovat, řídit a hodnotit Vaše podřízené.

Systém proHR je určen malým firmám i velkým korporacím, subjektům finančního trhu, bankám a pojišťovnám, ale také obchodním firmám. Stejně tak je určen organizacím státní a veřejné správy.

Díky proHR můžete online pozorovat jak se mění a vyvíjí Váš tým podřízených.

Definice pojmů

Osobní údaje
„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
Zpracování

„zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Pseudonymizace

„pseudonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

Evidence

„evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;

Správce dat

„správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

Soulad s GDPR

GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 – ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 vstoupí v platnost dne 25. května 2018.

Společnost proHR leaders s.r.o., která je tvůrcem unikátního systému pro hodnocení zaměstnanců podle kompetenčních modelů, pozorovatelných chování a KPI si však plně uvědomuje, že zavedení výše jmenovaného nařízení do praxe může řadě společnosti především v oblasti HR přinést řadu problémů.

Proto již od prvního okamžiku, kdy byl text nařízení zveřejněn jsme se rozhodli, že nebudeme pasivně čekat na výsledky jeho implementace do českého právního řádu. Na základě spolupráce s odborníky  a výkladu textu nařízení, především však bodů týkajících se ochrany dat a jejich zpracování, jsme posoudili jeho vliv na náš produkt proHR – profesionální hodnocení zákazníků.

Na základě tohoto posouzení jsme následně upravili způsob pořízení a následné zpracování všech dat dle požadavků tohoto nařízení.

Základní premisou ochrany osobních dat podle nařízení GDPR je pseudonymizace pořizovaných dat týkajících se konkrétních osob – viz. Definice pojmů.

Na základě takto definovaných základních pojmů jsme naši aplikace plně ztotožnili s výše uvedeným Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679. Veškeré konkrétní údaje týkající se hodnocených osob jsou striktně pseudonymizovány a odděleny softwarově od jména hodnocené osoby.

GDPR

stáhněte si ZDARMA českou verzi GDPR.

STÁHNOUT ZDARMA

Pět modulů proHR  pět cest k výkonnosti

Hodnocení podle kompetencí

Pomocí hodnocení podle Kompetenčních modelů a pozorovatelného chování zjistíte zda Vaši podřízení rostou nebo stagnují. U každého plánovaného hodnocení můžete nastavit podmínku sebehodnocení zaměstnance.

Již při zadávání struktury Vašeho týmu do proHR můžete přiřadit jednotlivým zaměstnancům kompetenční modely (KM) odpovídající jejich pracovnímu zařazení.

Z takto zadaných KM pak logicky vyplývá také jejich hodnocení. Systém proHR umožňuje hodnotit plnění kompetencí v rámci zadaného KM vícestupňovou stupnicí, jejíž rozpětí si sami zvolíte.

Rozvojové plány

Nastavením a definicí Rozvojových plánů vztahujících se k jednotlivým kompetenčním modelům se již nikdy nemusíte bát, že Vám unikne povinné vzdělávání Vašich podřízených a zároveň se Vám zcela automaticky zobrazují zaměstnanci, kteří určitou rozvojovou aktivitu nutně potřebují.

h

Testy, ankety, referenda

Modul Testy Vám umožní vytvořit testy, pomocí kterých zjistíte odborné i obecné znalosti svých podřízených. Test je možné zpracovat na libovolné téma a může mít libovolný počet otázek.

Nastavit také můžete minimální počet správných odpovědí a počet opakování testu než testovaná osoba tohoto počtu dosáhne. Testy je možné přiřadit jednotlivcům i celým kolektivů.

Samozřejmostí je možnost nastavení data, kdy se test zkoušené osobě zobrazí a dobu jeho zobrazení ve dnech.

h

Hodnocení 360

Tento způsob hodnocení, kdy podřízení pracovníci hodnotí také své přímé nadřízené přináší vrcholovým manažerům  dokonalý přehled o způsobů řízení kolektivu a následnou zpětnou vazbu vznikající mezi podřízenými pracovníky a jejich vedením.

Jeho využitím získáte unikátní informace o tom jak vaši přímí podřízení vedoucí pracovníci své kolektivy řídí z pohledu jejich podřízených.

ProHR obsahuje zcela unikátní možnost anonymizace celého procesu hodnocení 360, která je absolutní a nepřipouští žádné pochyby o objektivitě hodnocení.

KPI/Cíle

Zadáním konkrétních cílů jednotlivým členům Vašeho kolektivu získáváte nástroj, který Vám pomůže hodnotit a sledovat jejich aktivitu a celkový přístup k plnění zadaných úkolů. Modul Vám umožňuje zadávat cíle dlouhodobého i krátkodobého charakteru, sledovat jejich postupné plnění a v konečném hodnocení za určený časový úsek tak získat přehled iniciativy jednotlivých členů Vašeho týmu.

Cíle zadané konkrétním osobám lze “delegovat” tzn., že Váš podřízený může jemu zadaný cíl – úkol přenést celý nebo částečně na své podřízené.

910 801 885

Vyberte si i Vy způsob jakým budete proHR používat.

proHR on-premise

Systém proHR je nainstalován na Vašem firemním serveru.

Požadované technické podmínky instalace.

 • Minimální HW požadavky: CPU 2x jádro, RAM 4 GB, HDD 50 GB
 • SW požadavky: OS Debian 7.x (minimální instalace +SSH)

Pro konfiguraci a servisní přístup je nutné poskytnout SSH přístup a přístup do VPN. V případě externího šifrovaného zálohování je nutno nakonfigurovat firewall pro průchod SSH tunelu na konkrétní IP adresu.

proHR cloud

ProHR může být umístěn na našich serverech a najdete jej na adrese: zákazník.prohrcloud.com.

Co potřebujeme od zákazníka?

 • organizační schéma Vaší firmy nebo organizace  včetně názvu funkcí
 • jména všech osob, která jsou součástí organizačního schématu

Vaši strukturu vytvoříme a v instalačním protokolu Vám zašleme všechny přístupové údaje k jednotlivým pozicím Vaší struktury. Tyto údaje si můžete samozřejmě kdykoli změnit a přizpůsobit.  Instalační protokol s přístupovými údaji Vám zašleme emailem ve formátu PDF.

proHR lease

Pro ty z Vás, kteří potřebují hodnotit své zaměstnance pouze jednou za rok nebo v dlouhodobých intervalech jsme připravili speciální službu proHRlease.

V podstatě se jedná o cloudové řešení s tím rozdílem, že za proHR platíte pouze v období, kdy jej používáte.

Vaše data jsou však stále archivována a až do dalšího hodnocení platíte pouze měsíční udržovací poplatek.

910 801 885

Stanovení klientské ceny.

Samotný výpočet ceny proHR je závislý především na tom, zda zvolíte řešení ON-PREMISE (umístění na serverech klienta) nebo řešení CLOUDOVÉ.

Základní informací pro stanovení konečné ceny je pak počet instalací, nebol-li počet uživatelských účtů v systému proHR. K takto stanovené základní ceně jsou pak dopočítány doplňkové služby, které si zákazník v souvislosti s instalací bude přát. Stanovení výsledné ceny, kterou tak zaplatíte je pouze ve Vašich rukou.

Pro Vaši představu uvádíme, že cena hodnocení jednoho zaměstnance za měsíc je nižší než cena stravenky!

Doplňkové služby.

Ceny doplňkových služeb jsou stanovovány dohodou v závislosti na rozsahu prací.

 • Grafické úpravy, implementace loga zákazníka do celé aplikace.
 • Uživatelské úpravy aplikace proHR.
 • „Zmrazení“ dat v období mezi hodnoceními.
 • Import datového souboru uživatelů.
 • Manuální vložení dat zákazníka.
 • Vložení kompetenčních modelů zákazníka.
 • Školení uživatelů. *

* v rozsahu 4 hodin včetně názorného předvedení vkládání hodnocení, KPI, testů

Součástí dodávky systému proHR je:

 • Vyškolení správce systému jako součást jeho instalace.
 • Školení 10 uživatelů – hodnotitelů – v rozsahu 4 hodin u zákazníka.
 • Seminář na téma “Konkrétní užití systému proHR v rámci adaptačního procesu zaměstnance” jako součást školení uživatelů – v rozsahu 2 hodin.
Vyplňte, prosím, formulář a odešlete jej.

S námi budete v dobré společnosti.

SODEXO věnuje maximální péči vyhodnocování chování svých zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům, ale také vztahů v zaměstnaneckém kolektivu. Právě v této oblasti využíváme proHR. Od začátku je naše spolupráce postavena na vzájemně výhodném předávání zkušeností a poznatků z praxe, které společnost proHR leaders s.r.o. zapracovala do proHR. V současné době hodnotíme v proHR více než stovku našich zaměstnanců z klíčových segmentů služeb poskytovaných společností SODEXO.

Jan Tlustoš – SODEXO

proHR leaders s.r.o. Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5

Email: prohr@prohr.one

INFO: +420 910 801 885

OBCHOD: +420 607 888 494

Aplikace proHR je vytvořena v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR – 216/679 ze dne 27.4.2016), které vstoupí v platnost 25.5.2018.

Napište nám pokud máte jakýkoli dotaz.